شرکت در مجالس عروسی اقوام نزدیک مانند برادر یا خواهر که در آن مجلس آهنگ لهوی و مطرب گذاشته اند و شرکت نکردن نوعی بی ادبی و بی احترامی نزد آن ها تلقی می شود و ممکن است باعث کدورت هم شود، چه حکمی دارد؟
شرکت در مجالس عروسی اقوام نزدیک مانند برادر یا خواهر که در آن مجلس آهنگ لهوی و مطرب گذاشته اند و شرکت نکردن نوعی بی ادبی و بی احترامی نزد آن ها تلقی می شود و ممکن است باعث کدورت هم شود، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

صرف اینکه فردی یا افرادی از رفتار مبتنی بر رعایت احکام شرعی، برداشت بی ادبی و بی احترامی نسبت خودشان کنند یا چنین رفتاری زمینۀ کدورت فی ما بین را فراهم کند، دلیل نمی شود که دیگر آن رفتار واجب یا حرام نباشد؛ هرچند حتی الامکان باید به گونه ای عمل کرد که این برداشت های ناصحیح پدید نیاید. تجربه نیز نشان داده است که التزام به رفتارهای دینی در چنین مواردی نه تنها جایگاه فرد را در بین خویشاوندان تضعیف نمی کند، بلکه وی را در چشم آن ها فردی اهل عمل، استوار و قابل اتکا می نمایاند و کدورت های احتمالی نیز بسیار موقتی، زود گذر و قابل اغماض است. بنابراین شرکت در این مجالس که تأیید این مجالس و رفتار برگزار کنندگان آن شمرده می شود، جایز نیست.

کد سایت fa6142