منظور از تحریک شهوت در موسیقی لهوی و حرام چیست؟
منظور از تحریک شهوت در موسیقی لهوی و حرام چیست؟ آیا منظور تمایل به انجام مسائل جنسی یا انجام گناه است یا رقص آور بودن را هم که باعث سبکی عقل و حرکات جلف و دور از شان می شود، شامل می گردد؟

باسمه تعالی

همین مقدار که بیدار شدن قوۀ شهوت صدق کند، هرچند خیلی کم باشد و کار حرامی بر اثر آن انجام نشود، حرمت ثابت است.

کد سایت fa6141
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی