آیا طلبه ای که از دفاتر مراجع عظام از خمس شهریه می گیرد، می تواند از این پول ها برای پدرش که جاهل است و شراب می خورد، چیزی مثلاً لباس بخرد؟
آیا طلبه ای که از دفاتر مراجع عظام از خمس شهریه می گیرد، می تواند از این پول ها برای پدرش که جاهل است و شراب می خورد، چیزی مثلاً لباس بخرد؟ او می خواهد با این عمل ها پدرش از وی راضی باشد. چون پسرش طلبه، متدین و مبلغ است، پدرش شاید بیشتر اوقات از وی راضی نیست و نیز می خواهد پدرش با این عمل ها به دین مقدس اسلام میل کند.

باسمه تعالی

این کار اشکال ندارد، اگر چنان که در سؤال آمده است، باعث میل او به اسلام و عملش به فروعات دینی شود، بسیار مطلوب است.

کد سایت fa6140