نظر به آیه «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» اگر ما را به عروسی یا جشن تولد دعوت کنند با توجه به اینکه عرف مبلغی را به عنوان هدیه به عروس و داماد پرداخت می کند، آیا عدم پرداخت وجه یا هدیه شرعاً جایز است یا نه؟
نظر به آیه «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» اگر ما را به عروسی یا جشن تولد دعوت کنند با توجه به اینکه عرف مبلغی را به عنوان هدیه به عروس و داماد پرداخت می کند، آیا عدم پرداخت وجه یا هدیه شرعاً جایز است یا نه؟

باسمه تعالی

دادن هدیه به عروس و داماد شرعاً جایز است اما واجب نیست، بلکه استحباب آن نیز ثابت نیست؛ البته به طور کلی دادن هدیه به مسلمان و نه در خصوص عروس و داماد، مستحب است. آیۀ مورد اشاره، ارتباطی با این موضوع ندارد.

کد سایت fa6132