حکم گوش دادن به موسیقی مشکوک چیست؟
حکم گوش دادن به موسیقی مشکوک چیست؟

باسمه تعالی

تا وقتی یقین یا اطمینان ندارید که خصوصیات موسیقی حرام در یک موسیقی وجود دارد، گوش دادن به آن حرام نیست.

کد سایت fa6108
طبقه بندی موضوعی موسیقی، آواز و مداحی