اگر کسی برای من انگشتر طلای مردانه هدیه آورد، حکم قبول کردن آن چیست؟
اگر کسی برای من انگشتر طلای مردانه هدیه آورد، حکم قبول کردن آن چیست؟

باسمه تعالی

قبول این هدیه اشکال ندارد؛ البته به دست کردن انگشتر طلا جایز نیست.

کد سایت fa6092
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه هبه