اگر تعدد پس لرزه به گونه ای باشد که خواندن نماز آیات باعث عسر و حرج شود و امور زندگی مختل گردد، تکلیف چیست؟
اگر تعدد پس لرزه به گونه ای باشد که خواندن نماز آیات باعث عسر و حرج شود و امور زندگی مختل گردد، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

اگر تعداد لرزه ها و پس لرزه هایی که نماز آیات جداگانه دارد، به اندازه ای باشد که خواندن فوری نماز آیات های برای هر یک از آن ها باعث عسر و حرج شود، هر تعداد که عسر و حرج ندارد، باید فوراً بجا آورد و بیش از آن را تا زمانی که عسر و حرج باقی است، می تواند به تأخیر بیاندازد.

کد سایت fa6090
طبقه بندی موضوعی نماز آیات