آیا اصولاً امکان دارد ریشه بعضی بیماری ها و حالت های روانی دخالت های جنیان باشد؟
در اندونزی یک چیزی رایج است و آن هم اعتقاد به دخالت های جنیان در زندگی عادی. یکی از شیعیان پیغامی برای من فرستاده و می گوید یکی از دوستان اش چند روز است به هوش نیامده است؛ چون تحت تاثیر جن قرار گرفته است. از من راه حل خواسته است. نظر شما چیست؟ آیا اصولاً امکان دارد ریشه بعضی بیماری ها و حالت های روانی دخالت های جنیان باشد؟ چه ریشه این بیماری حقیقتاً جن باشد و یا ریشه دیگری در بین باشد، در جواب این فرد چه بگویم؟

باسمه تعالی

1. جن یک موجود حقیقی در عالم واقع است.

2. اگر جن مادی باشد، با توجه به خصوصیات آن، متفاوت با مادۀ اِنس است و قابلیت هایی فراتر از آن دارد و مثلاً می تواند در آن تصرف کند و اگر از عالم مثال منفصل و بالاتر از عالم ماده باشد، بی شک توانایی تصرف در این عالم را دارد.

3. با توجه به جایگاه جن در نظام هستی، که در مرتبه ای بالاتر از عالم مادۀ اِنس قرار دارد، بسیار بعید است که بی دلیل در عالم ماده تصرف کنند و مثلاً برای تفریح، کسی را اذیت کنند.

4. بیشتر مواردی که مردم از تصرفات جنیان می گویند، زاییده خیال و توهمات خود آن ها است. شما بنا را بر نفی این گونه امور بگذارید.