اگر من قبلاً به آهنگ های مطرب خوانندگان طاغوتی و آن طرف آبی گوش می دادم و کسی از من سؤال کرد که آیا به آن آهنگ های مبتذل قبلاً گوش می دادی، برای آنکه آن فرد به سراغ آن آهنگ ها نرود، دروغ بگویم که گوش به آن آهنگ ها نمی کردم، گناه کردم یا نه؟
اگر من قبلاً به آهنگ های مطرب خوانندگان طاغوتی و آن طرف آبی گوش می دادم و کسی از من سؤال کرد که آیا به آن آهنگ های مبتذل قبلاً گوش می دادی، برای آنکه آن فرد به سراغ آن آهنگ ها نرود، دروغ بگویم که گوش به آن آهنگ ها نمی کردم، گناه کردم یا نه؟

باسمه تعالی

دروغ گفتن تنها به این دلیل که باعث می شود فرد به سمت گناه (مورد گفته شده در سؤال) نرود، جایز نیست و البته اعتراف به گناه هم جایز نیست، بلکه به گونه ای حرف را عوض کند یا همۀ واقعیت را نگوید نه اینکه خلاف واقع بگوید و یا بگوید: «دلیل ندارد من بخواهم پاسخ این سؤال شما را بدهم؛ چون پرسش دربارۀ گناه از دیگران شرعاً حرام و گناه است.» در حقیقت با این گفته او را از یک منکر، نهی کرده اید. البته اگر از همین عبارت و مانند آن، اعتراف به گناه برداشت شود و هیچ راهی جز دروغ گفتن باقی نباشد، باید دروغ بگوید و انجام آن کار را انکار کند.

 

کد سایت fa6080