برخی در شب اول ربیع الأول درب مسجد (دق الباب مسجد) را می زنند برای مژده به پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ که ماه صفر تمام شده است و هدف از این کار حاجت گرفتن است. این کار مرسوم است. این کار چه حکمی دارد؟
برخی در شب اول ربیع الأول درب مسجد (دق الباب مسجد) را می زنند برای مژده به پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ که ماه صفر تمام شده است و هدف از این کار حاجت گرفتن است. این کار مرسوم است. این کار چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

در خصوص این کار مستند شرعی ندارد و به طور کلی نیز این شیوه برای رفتن به مسجد، نکتۀ مطلوب عقلایی یا شرعی ندارد، بلکه اگر زمینۀ بدعت در آینده را فراهم می کند، جایز نیست.

 

کد سایت fa6073