اگر وارد وقت نماز شده باشیم، آیا می شود اول نماز قضایی را که داریم را بخوانیم و بعد آن نماز اصلی را؟
اگر وارد وقت نماز شده باشیم، آیا می شود اول نماز قضایی را که داریم را بخوانیم و بعد آن نماز اصلی را؟ اگر مثلاً نماز ظهر را آخر وقت بخوانیم و سپس عصر قضا شود، آنگاه باید ابتدا نماز مغرب و عشا را بخوانیم یا اول قضای عصر را باید بخوانیم؟

باسمه تعالی

احتیاط مستحب آن است که ابتدا نماز قضا را بخوانید و بعد نماز اداء بجا آورید؛ خصوصاً در مورد نمازی که در همان روز قضا شده است.

کد سایت fa6071
طبقه بندی موضوعی نماز قضا