در ابتدای سن تکلیف نماز صبح نمی خواندم. می دانم در حدود یک تا سه ماه بوده یا اندکی بیشتر بوده است ولی دقیق آن را نمی دانم. هر سال حدود 10-15 یا بیشتر از آن ها را می خوانم ولی مطمئن نیستم که حتی یک ماه هم شده باشد، آیا لازم است باز هم بخوانم تا حداقل دو ماه شود یا کافی است؟
در ابتدای سن تکلیف نماز صبح نمی خواندم و قضای آن را هم نمی خواندم. می دانم در حدود یک تا سه ماه بوده یا اندکی بیشتر بوده است ولی دقیق آن را نمی دانم. هر سال در شب های قدر و نماز صد رکعتی، حدود 10-15 یا بیشتر از آن ها را می خوانم. آیا لازم است باز هم بخوانم تا حداقل دو ماه شود یا کافی است؟ چون مطمئن نیستم که حتی یک ماه هم شده باشد اما احتمالش را می دهم.

باسمه تعالی

در مورد تعداد نمازهایی که قضا شده است، باید به مقداری بخوانید که مطمئن هستید کمتر از آن نبوده است؛ یعنی مثلاً طبق سؤال شما یک ماه باید بخوانید و اگر نمی دانید تا کنون چه تعداد از آن ها را خوانده اید، باید بنا را بگذارید بر تعدادی که مطمئن هستید کمتر از آن نبوده است و همین تعداد را از آن یک ماه کم کنید و باقی را بخوانید.

کد سایت fa6060
طبقه بندی موضوعی نماز قضا