نماز آیات را چطوری باید بخوانیم؟
نماز آیات را چطوری باید بخوانیم؟

باسمه تعالی

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد. ابتدا بعد از تکبیرة الاحرام یک حمد و یک سورۀ تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده کند و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و سلام هد.

همچنین می تواند به جای تکرار حمد و سورۀ کامل قبل از هر رکوع، در هر رکعت ابتدا یک حمد بخواند و سپس آیه‌هاى یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر  از آن را بخواند و به رکوع رود و سر بردارد و دوباره بدون این که حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور  تا اینکه پیش از رکوع پنجم کل آن سوره را خوانده باشد؛ مثلًا به قصد سورۀ قدر بگوید «بسم الله الرحمن الرحیم ـ إنا أنزلناه فی لیلة القدر» و به رکوع رود، بعد بایستد و بگوید «و ما أدراک ما لیلة القدر» دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید «لیلة القدر خیر من ألف شهر» باز به رکوع رود و بایستد و بگوید «تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل أمر» و برود به رکوع، باز هم سر بردارد و بگوید »سلام هی حتی مطلع الفجر» و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول به جا آورد و بعد از سجدۀ دوم تشهد بخواند و سلام دهد.

همچنین می تواند یک رکعت را به شیوۀ اول و رکعت دیگر را به شیوۀ دوم بخواند.

 

 

 

کد سایت fa6041
طبقه بندی موضوعی نماز آیات