آیا دروغ به صورت شوخی و مزاح حرام است؟
آیا دروغ به صورت شوخی و مزاح حرام است؟

باسمه تعالی

1. دروغ به صورت شوخی اگر همراه با قرینه و علامتی باشد که نشان دهد شوخی است و مفسده ای هم نداشته باشد، حرام نیست

2. دروغ به صورت شوخی اگر در آینده با قرینه و علامتی همراه شود که نشان دهد شوخی است و در این فاصله مفسده ای پیش نیاید، حرام نیست.

3. احتیاط مستحب آن است که این کار در هر حال ترک شود به خصوص در فرض دوم.

کد سایت fa6035
طبقه بندی موضوعی دروغ