برخی از دوستان یا اقوام که اهل لهو و لعب و گناه هستند. اگر این افراد در منزلشان هیأت بگیرند، آیا درست است در مجلس روضۀ آن ها شرکت کنیم؟
برخی از دوستان یا اقوام که اهل لهو و لعب و گناه هستند؛ مثلاً آهنگ مبتذل گوش می دهند یا مجلس رقص در منزلشان می گیرند یا اهل پاسور بازی هستند. اگر این افراد در منزلشان هیأت بگیرند، آیا درست است در مجلس روضۀ آن ها شرکت کنیم یا چون اهل لهو و لعب هستند، متدینین نباید در آنجا حضور یابند؟

باسمه تعالی

معاشرت با این افراد می تواند زمینۀ هدایت و رشد معنوی ایشان را فراهم کند و شرکت در مجالس خانگی ایشان که به عنوان تکریم و توسل به اهل بیت ـ علیهم السلام ـ برگزار می شود، خود مصداقی از این معاشرت شمرده می شود و مطلوب است.