آیا در مقام تزاحم می توان به غیبت گوش داد (استماع) یا در عین اینکه به گوش می خورد، به آن توجه نکرد (سماع)؟ مثلاً اگر گوش ندهیم مادر انسان ناراحت می شود.
آیا در مقام تزاحم می توان به غیبت گوش داد (استماع) یا در عین اینکه به گوش می خورد، به آن توجه نکرد (سماع)؟ مثلاً اگر گوش ندهیم مادر انسان ناراحت می شود.

باسمه تعالی

فرض تزاحم در جایی است که فرد بین استماع یا سماع غیبت و بین ارتکاب یک حرام دیگر مانند ایذاء مادر، باید یکی را انتخاب کند و راه سومی نداشته باشد. بنابراین اگر می تواند با کارهایی مثل عوض کردن موضوع صحبت، مادر را از غیبت در حضور خود منصرف کند یا ترک محل به یک بهانه ای مانع ادامۀ غیبت شود، باید چنین کند. اما در فرض تزاحم، ترک ایذاء مادر از اهمیت بیشتری برخوردار است و بر سماع یا استماع غیبت ترجیح دارد؛ البته در صورت امکان باید به سماع اکتفا کند و از توجه به مفاد غیبت پرهیز کند.

 

کد سایت fa6013
طبقه بندی موضوعی غیبت|رابطه با والدین|حق الناس