مبلغ خمسی از پارسال بر ذمه ام بوده است که نپرداختم و امسال نیز مقداری خمس بر من واجب است. آیا می شود به صورت قسطی پرداخت کرد؟
مبلغ خمسی از پارسال بر ذمه ام بوده است که نپرداختم و امسال نیز مقداری خمس بر من واجب است. آیا می شود به صورت قسطی پرداخت کرد؟ آیا از وسایل خوراکی امسال که خمس به آن ها تعلق گرفته است و قرار است قسطی بپردازیم، قبل از تمام شدن اقساط استفاده کرد؟

باسمه تعالی

1. در صورتی که فرد توانایی پرداخت خمس به صورت یکجا را ندارد، می تواند با هماهنگی دفتر معظم له نسبت به تقسیط آن اقدام کند.

2. بعد از محاسبۀ نهایی خمس امسال و تقسیط آن با هماهنگی دفتر، تصرف در آن ها اشکال ندارد.