در موقع تخلی آب زردی که از مخلوط شدن آب با مدفوع ایجاد می شود، نیز مانند مدفوع با برطرف شدن و با یک بار آب قلیل پاک می شود؟
در موقع تخلی آب زردی که از مخلوط شدن آب با مدفوع ایجاد می شود، نیز مانند مدفوع با برطرف شدن و با یک بار آب قلیل پاک می شود؟

باسمه تعالی

بله پاک می شود.

کد سایت fa5985