آب قلیل با برخورد به عین نجس یا متنجس، در صورتی که یقین نداریم به تغییر اوصاف ثلاثه (رنگ، بو و طعم) چه حکمی دارد؟
آب قلیل با برخورد به عین نجس یا متنجس، در صورتی که یقین نداریم به تغییر اوصاف ثلاثه (رنگ، بو و طعم) چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

اگر عین نجس یا متنجس با آب قلیل برخورد کند و اوصاف ثلاثه اش (رنگ، بو و طعم) تغییر کند، آن آب نجس می شود و اگر اوصاف ثلاثه اش تغییر نکند، بنا بر احتیاط واجب نجس می شود؛ البته اگر آب قلیل برای تطهیر چیز نجس استفاده شود، با رعایت شرایط تطهیر شرعی همچنان پاک است و غسالۀ متعقب به طهارت* آن نیز پاک است.

 

* یعنی آبی که از بعد از تطهیر از لباس می ریزد و پس از آن لباس پاک می گردد؛ مثلاً در مواردی که دوبار شستن لازم است آبی که بعد تطهیر بار دوم از لباس می ریزد، غسالۀ متعقب به طهارت است.

کد سایت fa5979
طبقه بندی موضوعی احکام آبها