وسایلی که طی یک سال بلا استفاده می مانند، یکی دو بار یا چند ساعت مورد استفاده قرار می دهم تا به آن ها خمس تعلق نگیرد. آیا خمسش واجب است؟
وسایلی که طی یک سال بلا استفاده می مانند، یکی دو بار یا چند ساعت مورد استفاده قرار می دهم تا به آن ها خمس تعلق نگیرد. آیا خمسش واجب است؟

باسمه تعالی

همین که شیئی در معرض استفاده باشد؛ یعنی احتمال عقلائی دهد که از آن استفاده خواهد کرد، باعث می شود که این شیء جزء مؤونه او شود؛ هرچند در عمل ممکن است در همان ایام یا تا یک سال پس از خریدش هم از آن استفاده نکند. بنابراین در این فرض اصلاً متعلق خمس نمی شود. اما اگر شیء پیش گفته در معرض استفاده نباشد، باید در سر سال خمسی یا یک سال پس از خریدش خمس آن را بپردازد.

کد سایت fa5974
طبقه بندی موضوعی مئونه