اگر کسی با پول مخمس لباسی خریده است که مناسب به شأنش نیست، آیا خمسش واجب است؟
اگر کسی با پول مخمس لباسی خریده است که مناسب به شأنش نیست، آیا خمسش واجب است؟

باسمه تعالی

به این لباس خمس تعلق نمی گیرد.

کد سایت fa5973
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه خمس