فاصلۀ مکانی دو نماز جمعه شرعاً چقدر باید باشد؟
فاصلۀ مکانی دو نماز جمعه شرعاً چقدر باید باشد؟

باسمه تعالی

1. فاصلۀ بین دو نماز جمعه یک هشتم مسافت سفر شرعی است. این فاصله از صدر اسلام تا حدود یک قرن پیش که مسافت شرعی بر اساس محاسبات آن دوره 8 فرسخ می شد، معادل یک فرسخ بود و هم اکنون که مسافت شرعی بر اساس محاسبات امروز 700 کیلومتر است و یک هشتم آن برابر با 87.5 کیلومتر می باشد.

2. ملاک بیان شده، فاصلۀ بین دو نماز است نه دو شهری که نماز جمعه در آن برگزار می شود. بنابراین برگزاری نماز جمعه در یک کلان شهر در صورتی که فاصلۀ بین دو نماز جمعه کمتر از 87.5 کیلومتر نباشد، صحیح است.

کد سایت fa5972
طبقه بندی موضوعی نماز جمعه