آیا هدایایی که به حرم امام زاده ها داده شده و فراتر از نیاز آنجا می باشند را متولی میتواند به حسینیه دیگر در نزدیک آن امام زاده بدهد؟
اشیائی که توسط مردم به حرم امامزاده ای هدیه شده ولی وقف نشده، در صورتی که فراتر از نیاز حرم امامزاده باشد، آیا می شود با صلاحدید هیات امنا، در حسینه نزدیک به آن امامزاده که مورد نیاز است صرف شود؟

باسمه تعالی

در فرض فوق که هدایای مذکور وقف نشده اند، این کار بلامانع است.

 

کد سایت fa597 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی فروش وقف و تبدیل آن