اگر کسی با پول مخمس (پولی که خمس آن داده شده است) مثلاً کتابی یا کامپیوتر خریده است و این ها را یک سال استفاده نکرده است، آیا خمسش واجب است یا چون آن ها را با پول مخمس خریده است، خمسش واجب نیست؟
اگر کسی با پول مخمس (پولی که خمس آن داده شده است) مثلاً کتابی یا کامپیوتر خریده است و این ها را یک سال استفاده نکرده است، آیا خمسش واجب است یا چون آن ها را با پول مخمس خریده است، خمسش واجب نیست؟

باسمه تعالی

هر مالی فقط یکبار مشمول خمس می گردد. بنابراین مال مخمس خمس ندارد؛ مگر آنکه افزایشی در آن حاصل شود که در این صورت به آن میزان افزایش یافته، در صوتی که تا سر سال خمسی یا یکسال پس از حصول افزایش، صرف مؤونه (هزینه های متعارف زندگی) نشود، خمس تعلق می گیرد.

 

کد سایت fa5961
طبقه بندی موضوعی نحوه محاسبه خمس