آیا استفاده از موش آزمایشگاهی و آزمایش روی حیوانات مجاز است؟
آیا استفاده از موش آزمایشگاهی و آزمایش روی حیوانات مجاز است؟ اگر این کار مستلزم درد برای آن ها باشد، چه حکمی دارد؟ تزریق ویروس و عوامل بیماری به آن ها چه حکمی دارد؟ آیا تشریح جانوران در مدارس برای مشاهده اشکال دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر پیشرفت دانش پزشکی یا سایر دانش های مفید برای بشر، متوقف بر کشتن یا آزار دیدن برخی از حیوانات باشد، به میزانی که اغراض عقلائی مشروع مانند درمان بیماری های مؤمنان تأمین شود، مانعی ندارد.

2. تشریح بدن جانواران مرده اشکال ندارد.

کد سایت fa5957