اگر کسی که در جایی کار می کند که صاحب کارش در آن محل کار آهنگ های مطرب و ترانۀ مبتذل گوش می دهد، آیا کار کردن در آنجا درست است یا نه؟
اگر کسی که در جایی کار می کند که صاحب کارش در آن محل کار آهنگ های مطرب و ترانۀ مبتذل گوش می دهد، آیا کار کردن در آنجا درست است یا نه؟

باسمه تعالی

اگر راهی برای تأمین معاش خود، جز کار کار کردن در این مکان ندارد، اشکال ندارد؛ البته حتی الامکان باید سعی کند از توجه به موسیقی و آواز پخش شده پرهیز کند و در صورتی که بتواند در آینده نزدیک یا دور، راه دیگری برای تأمین معاش خود بیابد، باید در این زمینه اقدام کند.

کد سایت fa5950