آیا مرد می تواند به خانوادۀ زنش اجازۀ ورود به منزلش را ندهد؟
آیا مرد می تواند به خانوادۀ زنش اجازۀ ورود به منزلش را ندهد؟

باسمه تعالی

بله می تواند؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که چنین نکند. البته چنین کاری بدون دلیل موجه شرعی و قانونی، به دور از آداب و اخلاق اسلامی است.