آیا انگشتری که سال ها پیش پیدا شده است و صاحب آن مشخص نیست را می توان برای نذورات یکی از حرم های مطهر و یا برای کمک به مدرسه استفاده کرد؟
آیا انگشتری که سال ها پیش پیدا شده است و صاحب آن مشخص نیست را می توان برای نذورات یکی از حرم های مطهر و یا برای کمک به مدرسه استفاده کرد؟

باسمه تعالی

اگر نمی توان صاحب انگشتر را پیدا کرد، می توان انگشتر را صدقه داد و صدقۀ مستحبی را در هر کار خیری از جمله ساختن مسجد و مدرسه می توان مصرف کرد.

کد سایت fa5925
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی