حکم تقسیم گوشت قربانی نذر شده را بفرمایید و اینکه نذر کننده چقدر می تواند از گوشت بردارد؟
حکم تقسیم گوشت قربانی نذر شده را بفرمایید و اینکه نذر کننده چقدر می تواند از گوشت بردارد؟

باسمه تعالی

کیفیت عمل به نذر، به نیت نذر کننده بستگی دارد. پس اگر او در نیتش این بوده که فلان مقدار یا حتی بیشتر گوشت را خودش بردارد، می تواند چنین کاری را انجام دهد؛ هرچند بهتر است بیشتر آن را برای دیگران مانند عزاداران حسینی و به ویژه فقرا بگذارد.

کد سایت fa5902