روشن کردن شمع در شب شام غریبان چه حکمی دارد؟ مرسوم است برای حاجت گرفتن این شمع ها را نذر می کنند. آیا چنین نذری صحیح است؟
روشن کردن شمع در شب شام غریبان چه حکمی دارد؟ مرسوم است برای حاجت گرفتن این شمع ها را نذر می کنند. آیا چنین نذری صحیح است؟

باسمه تعالی

1. این رفتارها ریشه در احادیث اسلامی ندارند، ولی اگر با ارزش ها و مفاهیم قیام عاشورا منافات نداشته باشند و مفسده ای مانند تشبه به کفار بر آن مترتب نشود، اشکالی ندارند. بهتر است به جای این امور به شیوه های عزاداری سنتی و اصیل مانند سینه زدن اکتفا شود، بلکه اگر زمینۀ انحراف و بدعت در مجلس اهل بیت ـ علیهم السلام ـ را به همراه داشته باشد یا باعث وهن مذهب گردد یا دستمایۀ بیمار دلی دشمنان اسلام و مکتب اهل بیت ـ علیهم السلام ـ شود، واجب است از آن ها پرهیز شود.

2. از آنجا که مطلوبیت و رجحانی در این کار نیست، بلکه در مواردی مذموم و مرجوح است، نذر صحیح شرعی در  این کار محقق نمی گردد.

کد سایت fa5900