حکم اصلاح و آرایش در ماه محرم و صفر چیست؟
حکم اصلاح و آرایش در ماه محرم و صفر چیست؟

باسمه تعالی

اگر در حدی باشد که توهین یا سبک شمردن عزای حسینی محسوب نشود، اشکالی ندارد.

کد سایت fa5896
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی|مجلس اهل بیت