حیوانی که برای امام حسین ـ علیه السلام ـ نذر شده است و بچه از او به دنیا بیاد و یک ساله باشد، آیا این بچه هم مال امام ـ علیه السلام ـ می شود و در این سن قابل ذبح است؟
حیوانی که برای امام حسین ـ علیه السلام ـ نذر شده است و بچه از او به دنیا بیاد و یک ساله باشد، آیا این بچه هم مال امام ـ علیه السلام ـ می شود و در این سن قابل ذبح است؟

باسمه تعالی

اگر نذر کننده، حیوان و  نمائات آن، مانند بچه اش را نذر امام حسین ـ علیه السلام ـ کرده باشد، ذبح آن بچه برای امام حسین ـ علیه السلام جایز ـ است و گویا در نظر مردم نذر در این موارد به همین صورت است.