آیا کمک به دیگران در حالی که خویشاوندان و بستگان نیازمند و محتاج باشند، درست است؟
آیا کمک به دیگران در حالی که خویشاوندان و بستگان نیازمند و محتاج باشند، درست است؟

باسمه تعالی

در فرض گفته شده کمک به دیگران حرام نیست.

کد سایت fa5865