آیا خوردن رودۀ کوچک و بزرگ گوسفند حلال است؟
آیا خوردن رودۀ کوچک و بزرگ گوسفند حلال است؟

باسمه تعالی

خوردن موارد گفته شده حلال است.

کد سایت fa5863