اگر بدانیم پولی را که قرض می‌دهیم، صرف عمل خطا می‌شود، آیا قرض دادن این پول جایز است؟ اگر قرض دادیم، بعد از آن چه وظیفه‌ای خواهیم داشت؟
اگر بدانیم پولی را که قرض می‌دهیم، صرف عمل خطا می‌شود، آیا قرض دادن این پول جایز است؟ اگر قرض دادیم، بعد از آن چه وظیفه‌ای خواهیم داشت؟

باسمه تعالی

اگر کسی یقین دارد پولی را که قرض می دهد، صرف حرام و معصیت می شود، قرض دادن جایز نیست؛ هرچند اگر بخلاف شرع این کار را کرد، عقد قرض صحیح است؛ یعنی گیرندۀ قرض مالک مالک مال قرض داده شده می شود و به همان میزان به قرض دهنده بدهکار می شود.

کد سایت fa5855
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی قرض