اگر فردی سایت مستهجن بسازد و من با خبر باشم، وظیفۀ من چیست؟ آیا جایز است که در ازای فاش نکردن آن، از شخص پول بگیرم و از او قول بگیرم که دیگر آن کار را نکند؟
اگر فردی سایت مستهجن بسازد و من با خبر باشم، وظیفۀ من چیست؟ آیا جایز است که در ازای فاش نکردن آن، از شخص پول بگیرم و از او قول بگیرم که دیگر آن کار را نکند؟

باسمه تعالی

ابتدا با نهی از منکر وی را از اقدام به این کار بازدارید و در صورتی که به این کار ادامه داد، حتی الامکان لازم است نهاد های مسئول در برخورد با این گونه جرایم و مفاسد را مطلع کنید و هرگونه دریافت مبلغ برای عدم افشای این کار حرام است.