آیا طواف با اسکوتر صحیح است؟
آیا طواف با اسکوتر صحیح است؟

باسمه تعالی

بله طواف با اسکوتر و مانند آن صحیح است؛ البته این کار به گونه ای نباشد که حرمت و احترام طواف مخدوش گردد.

کد سایت fa5842
طبقه بندی موضوعی احکام حج