تولید بذرهای اصلاح شده و گیاهان تراریخته چه حکمی دارد؟
تولید بذرهای اصلاح شده و گیاهان تراریخته که با تغییر ترکیب طبیعی و اولی آن ها با افزودن یا کاستن ژن انجام می پذیرد با توجه به مضرات و فوایدی که بر این نوع دستکاری مترتب است، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

در صورتی مضرات این محصولات در چنین مواردی از نظر عقلا قابل اعتنا نباشد، تولید و استفاده از آن ها اشکال ندارد.