شخصی برای من گوشت شکار آورده است. باید کنکاش کنم که چه گوشتی است؟ یا می توانم استفاده کنم؟ پرسیدم گفت گوشت میش است. آیا در همین حد کافی ست؟
شخصی برای من گوشت شکار آورده است. باید کنکاش کنم که چه گوشتی است؟ یا می توانم استفاده کنم؟ پرسیدم گفت گوشت میش است. آیا در همین حد کافی ست؟

باسمه تعالی

اگر آورنده گوشت مسلمان باشد، نیازی به پرسیدن نیست و می توانید استفاده کنید. البته این حکم در  مورد غیر مسلمانی که اطمینان دارید به رعایت قواعد شرعی اسلامی در شکار التزام دارد، جاری است.