آیا خوردن گوشت شکار مجاز است؟
آیا خوردن گوشت شکار مجاز است؟

باسمه تعالی

اگر شکار به غرض عقلائی مانند تأمین معاش، باشد و منع قانونی برای این کار وجود نداشته باشد و شرایط شرعی شکار رعایت شده باشد، خوردن گوشت شکار اشکال ندارد.

اگر شکار غیر قانونی باشد، در صورتی که قانون مالکیت صیاد را غیر معتبر نشمرده باشد، شکارچی مالک حیوان شکار شده می شود؛ هرچند درصوت وجود جریمه برای شکار غیر قانونی، باید آن را بپردازد. ولی اگر قانون مالکیت صیاد ممنوع دانسته باشد، وی مالک نمی شود. در این فرض اخیر، تا جایی که امکان دارد، باید حیوان شکار شده را به مسئولین قانونی این امر برساند و اگر چنین امکانی نباشد، برای جلوگیری از اسراف، باید شکار را تملک و مصرف کند و در اولین زمان ممکن معادل قیمتش را به دستگاه متولی این امر بپردازد.

 

 

کد سایت fa5802