زنی به بچه دیگری شیر بدهد ولی شوهر زن از این کار وی راضی نباشد، برای زن گناه محسوب می شود؟
زنی به بچه دیگری شیر بدهد ولی شوهر زن از این کار وی راضی نباشد، برای زن گناه محسوب می شود؟

باسمه تعالی

شیر دادن به بچه دیگری بدون رضایت شوهر حرام نیست؛ مگر آنکه به گونه ای باشد که مانع استمتاع زوج از زوجه گردد.