اگر شخصی هدیه ای برای فردی بگیرد و به من بدهد که به آن فرد بدهم و من آن هدیه را برای خودم بردارم و به آن فرد هدیه دیگری در حد قیمت هدیه قبلی و شایدم بیشتر بدهم، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
اگر شخصی هدیه ای برای فردی بگیرد و به من بدهد که به آن فرد بدهم و من آن هدیه را برای خودم بردارم و به آن فرد هدیه دیگری در حد قیمت هدیه قبلی و شایدم بیشتر بدهم، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

این کار بدون اجازه هدیه دهنده جایز نیست و اگر چنین کرده اید، باید رضایت هدیه دهنده را به دست آورید و در صورت از بین رفتن هدیه، ضامن هستید. البته اگر هدیه پول باشد، این کار جایز است ولی تا قبل از آنکه معادلش را به فرد دیگر ندهید، حق تصرف در آن پول را ندارید و در صورت تصرف و از بین رفتن آن، ضامن هستید.

کد سایت fa5779
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه هبه