اگر فردی بخواهد پولی به ما بدهد؛ مثلاً هدیه یا دستمزد و بدانیم که او از راه حرام درآمد دارد اما مطمئن نباشیم پولی که به ما می خواهد بدهد از پول آن درآمد حرام است، آیا واجب است از گرفتن آن اجتناب کنیم؟
1. اگر فردی بخواهد پولی به ما بدهد؛ مثلاً هدیه یا دستمزد یا به طور مشروع قرعه کرده است و بدانیم که او از راه حرام درآمد دارد اما مطمئن نباشیم پولی که به ما می خواهد بدهد از پول آن درآمد حرام است، آیا واجب است از گرفتن آن اجتناب کنیم؟ 2. اگر گرفتن جایز است، آیا لازم است بپرسیم پولی که می دهی از آن حرام است یا غیر آن؟ 3. آیا لازم است بگوئیم پولی که می دهی از غیر آن درآمد حرام بده؟ 4. چون عمل به احتیاط همیشه بهتر است مستدعی است بگویید آیا نظر شریف، مورد اتفاق فقها و قواعد شرعی است؟

باسمه تعالی

1. خیر، می توانید پول را بگیرید.

2. لازم نیست، بلکه اگر توهین به فرد تلقی شود یا باعث ناراحتی وی گردد، چنین پرسشی حرام است.

3. از جواب 2 معلوم شد.

4. این بیان که : عمل به احتیاط همیشه خوب است، در همه جا حرف دقیقی نیست و در موارد متعددی در شرع هست که از احتیاط نهی شده است! البته در خصوص این مورد احتیاط مطلوب است.

کد سایت fa5774
طبقه بندی موضوعی تجسس کردن|مسائل متفرقه هبه