در بعضی مواقع ادرار بنده چرب یا چسبناک است آیا در این موارد نیز شستن با آب قلیل کافی است و حکم همان شستن ادرار عادی را دارد؟
در بعضی مواقع ادرار بنده چرب یا چسبناک است آیا در این موارد نیز شستن با آب قلیل کافی است و حکم همان شستن ادرار عادی را دارد؟ توضیح آنکه در بعضی مواقع مجبورم برای برطرف کردن آن چون چسبناک است،‌ با دستم تطهیر کنم. در این صورت حکم شستن دست و مخرج بول با آب قلیل چه می شود؟

باسمه تعالی

1.کفایت می کند و حکم شستن همان ادار عادی را دارد؛ البته باید به گونه ای تطهیر گردد که چربی ادرار نیز رفع گردد. از دقت بیش از حد متعارف در این امور پرهیز گردد که زمینه وسواس را فراهم می کند.

2. بعد از پایان تطهیر دست نیز به همراه مخرج بول پاک می گردد.

کد سایت fa5757
طبقه بندی موضوعی احکام تخلی|نجاسات و مطهرات