اگر مرجع تقلیدی فتوایش عوض شود، آیا عمل کردن به فتوای قبلی اش جایز است؟
اگر مرجع تقلیدی فتوایش عوض شود، آیا عمل کردن به فتوای قبلی اش جایز است؟

باسمه تعالی

اگر فتوای قبلی اش مطابق احتیاط باشد، می توان به همان عمل کرد؛ مثلاً اگر در  گذشته بنا بر احتیاط سه بار تسبیح اربعه را در رکعات سوم و چهارم لازم می دانسته است و الآن فتوا داده است که یک بار تسبیحات کفایت می کند، می توان به همان قبلی عمل کرد و سه بار تسبیحات را بجا آورد. در غیر این صورت باید به فتوای جدید عمل کند.

کد سایت fa5745
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید