گاهی ویزیتورهای شرکت برای ما اقلامی می آورند و به خود ما می دهند و می گویند متعلق به داروخانه نیست و می گویند: مثلاً این کرم هدیه فلان شرکت به شما است. آیا این هدیه به من تعلق می گیرد یا باید روی اجناس داروخانه بگذارم؟ ضمناً مدیر داروخانه به من گفتند هر جنس اضافه ای که شرکت می دهد، متعلق به داروخانه است!
من در داروخانه کار می کنم و گاهی ویزیتورهای شرکت برای ما اقلامی می آورند و به خود ما می دهند و می گویند متعلق به داروخانه نیست و می گویند: مثلاً این کرم هدیه فلان شرکت به شما است. آیا این هدیه از آن جهت که من در داروخانه مشغول به کارم و به جهت اینکه مسئول خرید محسوب می شوم به من تعلق می گیرد یا باید روی اجناس داروخانه بگذارم؟ ضمناً مدیر داروخانه به من گفتند هر جنس اضافه ای که شرکت می دهد، متعلق به داروخانه است در صورتی که شرکت اصرار دارد من این جنس را برای خودم بردارم.

باسمه تعالی

اگر از ابتدا در قراردادتان با صاحب داروخانه چنین شرطی را از ایشان پذیرفته باشید، هدایای مزبور متعلق به داروخانه خواهد بود.