من قبلاً با بخش جذب نیرو در یک نهاد همکاری داشتم و احتمالاً دوباره این همکاری از سر گرفته شود. در این بخش روی صلاحیت های عمومی فرد مثل نماز خواندن، نماز جماعت خواندن، اعتقاد به ولایت فقیه، نوع پوشش فرد و مسئولیت پذیری و ...
من قبلاً با بخش جذب نیرو در یک نهاد همکاری داشتم و احتمالاً دوباره این همکاری از سر گرفته شود. در این بخش روی صلاحیت های عمومی فرد مثل نماز خواندن، نماز جماعت خواندن، اعتقاد به ولایت فقیه، نوع پوشش فرد و مسئولیت پذیری و ... اطلاعاتی کسب می کنیم و می نویسیم: 1. آیا این کار که در بخش پوشش ذکر شود که فرد ریشش را با تیغ میزند، اشکال ندارد؟ چون اکثر مراجع احتیاط واجب دارند و عده ای هم این کار را بی اشکال می دانند و فرد ممکن است، مقلد مراجعی باشد که بی اشکال می دانند. در این فرم مشخصاً از ریش سوال نشده و فقط در مورد پوشش سوال شده است و برخی در جمع بندی به این اشاره می کنند که فرد ریشش را با تیغ می تراشد. 2. در مواردی، مسئولیت پذیری و مانند آن را راحت تر از اعتقاد به ولایت فقیه می شود تشخیص داد. آیا این کار توصیه نمی شود که فرد در مواردی که اطلاعی در این زمینه به دست نمی آورد، بنویسد: «بر حسب ظاهر و گزارش منابع موثق مخالفتی از نامبرده دیده نشده» نه اینکه بنویسد: «ممکن است نامبرده مخالف باشد؛ چون اطلاعاتی مبنی بر موافقت یا مخالفت وی با این مساله بدست نیامد» چون حتی بر فرض مخالفت فرد با اصل یا شخص ولی فقیه تا وقتی که وی در کلام یا عمل چیزی را بروز نداده درست نیست که بدنبال سرنخی باشیم تا ثابت کنیم وی مخالف این مساله است.

باسمه تعالی

1. تراشیدن ریش در گزارش ذکر نشود؛ زیرا چنان که در سؤال نیز آمده است، طبق فتوای برخی این کار حرام نیست و البته همین فتوا نیز از نظر معظم له درست است پس لزوماً به معنای عدم التزام فرد به امور دینی نیست و احتمالاً برای ارزیابی کنندگان و تصمیم گیران دیگر، سوء برداشت ایجاد می کند.

2. صرفاً اشاره شود که مخالفتی از وی مشاهده نشده است از بیان هرگونه مطلبی که احتمال مخالف بودن وی را در ذهن ارزیابان و تصمیم گیران تقویت کند، پرهیز کنید. با این کار از ایجاد سوء ظن و سوء برداشت نیز جلوگیری می شود.

کد سایت fa5728