آیا حدیث نفسی که در آن خداوند و رسول و دینش را سب و دشنام می دهیم، حرام است و مورد بازخواست قرار می گیرد؟
آیا حدیث نفسی که در آن خداوند و رسول و دینش را سب و دشنام می دهیم، حرام است و مورد بازخواست قرار می گیرد؟

باسمه تعالی

اگر مقصود نوعی نجوای درونی است که فرد از روی عمد و اختیار با فراهم آوردن مقدمات ذهنی آن، این گونه مطالب را در ذهن خود عبور دهد، این کار در حقیقت فعل اختیاری او است و حرام است و استحقاق بازخواست در محضر خدای متعال را دارد. اما اگر خطورات کاملاً غیر اختیاری ذهن، مقصود است و همراه مبرز خارجی مانند کلام، اشاره و رفتار نباشد، گناهی رخ نداده است.

در هر حال از نظر اخلاقی امری است که باید در پیشگیری از آن تلاش کرد و برای رشد معنوی نفس مضر است. ذکر «لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم» برای دفع این خطورات غیر ارادی نافع است.

کد سایت fa5701
طبقه بندی موضوعی فحش و ناسزا