مالکیت هدایا و چشم روشنی هایی که به مناسبت تولد بچه داده می شود از آن کیست؟
هدایایی که به عنوان چشم روشنی به مناسبت تولد بچه می‎آورند، از لحاظ شرعی متعلق به کیست؟ آیا جزء اموال شخصی بچه محسوب می‎شود و یا والدین می‎توانند در آن تصرف کنند؟

باسمه تعالی

مالکیت آنچه هدیه داده می شود، به نیت هدیه دهنده بستگی دارد. اگر به والدین هدیه دهند، از اموال آن ها محسوب می شود و گرفتن آن ها برای مالک شدن کافی است و در هدیه به کودکان غیر ممیّز قصد هدیه دهنده همین است، مگر خلاف آن اثبات شود. ولی اگر هدیه دهنده به خود بچه هدیه می دهد، و پدر به عنوان ولایت آن را می گیرد، بچه مالک می شود و پدر نمی تواند از آن مال برای خود استفاده کند مگر در صورت اضطرار به قدر کفایت استفاده شخصی کند و بنابر احتیاط، با رعایت منفعت بچه می تواند در آن مال به نفع بچه تصرف نماید. هرچند جواز تصرف برای کودک، مادامی که ضرری به مال وارد نشود خالی از قوت نیست.

کد سایت fa57
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه هبه