بعضی می گویند خوردن گردن مرغ به صورت کامل اشکال دارد؛ زیرا نخاع داخل گردن (مغز حرام) را حرام می دانند. خواستم نظر حضرت عالی را دربارۀ نخاع داخل گردن مرغ را بدانم؟
بعضی می گویند خوردن گردن مرغ به صورت کامل اشکال دارد؛ زیرا نخاع داخل گردن (مغز حرام) را حرام می دانند. خواستم نظر حضرت عالی را دربارۀ نخاع داخل گردن مرغ را بدانم؟

باسمه تعالی

خوردن نخاع داخل گردن مرغ حرام است.

کد سایت fa5692